Tryb działania

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją za zewnątrz. W rozdziale „Organy szkoły, zakres ich działań i kompetencji" Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Mariana Batki określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna  w jej skład wychodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej do wglądu na wniosek.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców do wglądu na wniosek.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
odpowiada: Anna Wróblewska
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
data: 08-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 295