KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Samorząd Uczniowski

Do zadań samorządu należy:

 • dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej
 • organizacja dyżurów na korytarzach i w stołówce szkolnej podczas przerw
 • informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach
 • przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego
 • organizowanie konkursów
 • udział w akcjach szkolnych, regionalnych
 • organizacje dyskotek i zabaw
 • pomoc koleżeńska
 • przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych

Regulamin Samorządu uczniowskiego

Wstęp.

 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi, zwany dalej samorządem działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty.
 • Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
 • Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Władze Samorządu.

 • Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych.
 • Zarząd.
 • Ad.1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas, po trzy osoby z każdej klasy. Kompetencje Rady:
  • uchwalenie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU
  • powoływanie Zarządu w drodze wyborów bezpośrednich i jego odwoływanie
   • kierowanie bieżącą pracą SU
   • reprezentowanie SU
   • prowadzenie dokumentacji
   • kieruje bieżącą pracą SU
   • składa się z : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, liderów każdej z sekcji
   • powoływany jest w drodze wyborów bezpośrednich, w których uczestniczą uczniowie klas od II do VI

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, nie później niż 10 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu oraz opiekun SU Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebranie zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. Rada sporządza protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

AD.2 Zarząd: Kompetencje Zarządu: Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Ponadto Zarząd nie rzadziej niż raz na miesiąc przekazuje dyrektorowi szkoły informacje o bieżących pracach. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków samorządu i podaje do wiadomości. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń. Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. Władze Samorządu zobowiązane są do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz w Samorządzie. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także, na życzenie uczniów reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły.

Kadencja władz, wybory.

 • Kadencja wszystkich władz SU trwa jeden rok szkolny.
 • Członkami władz SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem SU.
  • aby wybory były ważne , musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów klasy
  • kandydaci muszą być przedstawieni uczniom na tydzień przed wyborami
  • w razie vacatu w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniająceWybory do rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno:  
 • Wybory Zarządu odbywają się w październiku
  • uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na przewodniczącego SU wraz z propozycjami na funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza

Opiekun SU:

 • pełni funkcję doradczą
 • ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu

Postanowienia końcowe:

 • każda klasa ma egzemplarz Regulaminu, który powinien być przeanalizowany i przedyskutowany
 • regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły
 • wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub członkowie Rady
 • z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów , umieszczając je na tablicy informacyjnej Samorządu
 • zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów obecności członków Rady
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
odpowiada: Anna Wróblewska
data: 06-05-2016
wytworzył: Dagmara Sadowska
data: 06-05-2016
data: 06-05-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 389