Samorząd Uczniowski

Do zadań samorządu należy:

 • dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej
 • organizacja dyżurów na korytarzach i w stołówce szkolnej podczas przerw
 • informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach
 • przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego
 • organizowanie konkursów
 • udział w akcjach szkolnych, regionalnych
 • organizacje dyskotek i zabaw
 • pomoc koleżeńska
 • przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych

Regulamin Samorządu uczniowskiego

Wstęp.

 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi, zwany dalej samorządem działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty.
 • Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
 • Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Władze Samorządu.

 • Rada Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą, którą tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych.
 • Zarząd.
 • Ad.1. Rada składa się z przedstawicieli wszystkich klas, po trzy osoby z każdej klasy. Kompetencje Rady:
  • uchwalenie Regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania SU
  • powoływanie Zarządu w drodze wyborów bezpośrednich i jego odwoływanie
   • kierowanie bieżącą pracą SU
   • reprezentowanie SU
   • prowadzenie dokumentacji
   • kieruje bieżącą pracą SU
   • składa się z : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, liderów każdej z sekcji
   • powoływany jest w drodze wyborów bezpośrednich, w których uczestniczą uczniowie klas od II do VI

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, nie później niż 10 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego. W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu oraz opiekun SU Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebranie zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona. Rada sporządza protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.

AD.2 Zarząd: Kompetencje Zarządu: Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Ponadto Zarząd nie rzadziej niż raz na miesiąc przekazuje dyrektorowi szkoły informacje o bieżących pracach. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków samorządu i podaje do wiadomości. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń. Członkowie Rady, Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. Władze Samorządu zobowiązane są do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz w Samorządzie. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także, na życzenie uczniów reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły.

Kadencja władz, wybory.

 • Kadencja wszystkich władz SU trwa jeden rok szkolny.
 • Członkami władz SU mogą być wyłącznie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem SU.
  • aby wybory były ważne , musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów klasy
  • kandydaci muszą być przedstawieni uczniom na tydzień przed wyborami
  • w razie vacatu w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniająceWybory do rady SU odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno:  
 • Wybory Zarządu odbywają się w październiku
  • uczniowie mogą zgłaszać kandydatów na przewodniczącego SU wraz z propozycjami na funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza

Opiekun SU:

 • pełni funkcję doradczą
 • ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu

Postanowienia końcowe:

 • każda klasa ma egzemplarz Regulaminu, który powinien być przeanalizowany i przedyskutowany
 • regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły
 • wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu mogą zgłaszać członkowie Zarządu lub członkowie Rady
 • z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów , umieszczając je na tablicy informacyjnej Samorządu
 • zmiany w regulaminie SU są uchwalane większością 2/3 głosów obecności członków Rady
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
odpowiada: Anna Wróblewska
data: 06-05-2016
wytworzył: Dagmara Sadowska
data: 06-05-2016
data: 06-05-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 377